KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA UPIS

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA UPIS

Objavljeno: 9. kolovoza 2023.

S obzirom da u žalbenom roku nije zaprimljena pisana žalba roditelja nezadovoljnih objavljenim rezultatima upisa dana 28. srpnja 2023. godine putem Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“  za pedagošku godinu 2023./2024., Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” utvrđuje

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA ZA UPIS
u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2023/.2024.

Sukladno Planu upisa u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2023./2024. KLASA: 034-05/23-01/05, URBROJ: 2137-104-04-23-1, od 31. svibnja 2023. godine, utvrđuje se i donosi konačna lista djece upisane u redoviti desetosatni odgojno-obrazovni program dječjeg vrtića, te lista čekanja, po odgojno-obrazovnim skupinama kako slijedi:

JASLIČKA SKUPINA – BUBAMARE – UPIS
R.br. Šifra zahtjeva Broj bodova
1. TJ11332 50
2. LG89077 44
LISTA ČEKANJA – djeca koja ispunjavaju uvjete, ali nema mjesta
1. LH98328 44
2. KP93152 44

 

NEVAŽEĆE / ODBIJENE PRIJAVE – jaslička skupina
R.br. Šifra zahtjeva
1. NK26336

Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ može primiti djecu koja imaju prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave samo u slučaju nepopunjenog kapapiteta odnosno nakon što se upišu sva djeca s prebivalištem na području Općine Kalnik.

Nevažeća/odbijena prijava ne ispunjava uvjet prebivališta, te je nepotpuna.

VRTIĆKA SKUPINA – SOVICE – UPIS
R.br. Šifra zahtjeva Broj bodova
1. TS30040 55
2. RKN82526 10

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvarilo je dijete s većim zbrojem bodova.

Kod djece koja su temeljem kriterija i mjerila ostvarila jednak broj bodova, prednost pri upisu ima ono dijete koje je starije.

S liste čekanja, djeca se upisuju u dječji vrtić nakon što se oslobodi mjesto u odgojno-obrazovnoj skupini kojoj dijete po dobnom uzrastu pripada.

Konačni rezultati upisa objavljeni su na način da je svako dijete na rang listi navedeno pod šifrom koja se sastoji od inicijala djeteta i prvih 5 znamenki djetetova OIB-a.

Ova Odluka je konačna i protiv nje roditelj/skrbnik nema pravo žalbe.

Roditelji/skrbnici djece koja su ovom Odlukom upisana u redoviti jaslički i vrtićki program Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2023./2024. dužni su u razdoblju od 28. kolovoza 2023. do 1. rujna 2023. godine odazvati se na potpisivanje Ugovora o korištenju usluga u dječjem vrtiću.

Roditelji/skrbnici djece će o točnom vremenu i načinu potpisivanja ugovora biti pravovremeno obaviješteni od strane ravnateljice telefonskim putem.

Ukoliko se roditelji ne odazovu pozivu na sklapanje ugovora s dječjim vrtićem, protekom gornjeg roka smatrat će se da su odustali od upisa djeteta u program dječjeg vrtića, te će se dijete brisati sa liste upisane djece.

Konačna odluka o upisu djece u dječji vrtić za ped.god. 2023-2024