Redoviti program

Rad u redovitom 10-satnom programu njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, izvodi se u jasličkoj i mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini djece od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, u petodnevnom radnom tjednu, od 6,00 do 16,00 sati kroz pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza tijekom iste pedagoške godine.

 

VRTIĆ PO MJERI DJETETA

Naš je vrtić mjesto po mjeri djeteta koje okuplja odgajatelje, osposobljene stručnjake koji djelovanjem svjedoče važnost odgojno-obrazovnog rada s djecom od najranije dobi te ostale stručnjake koji pružaju podršku tom radu. Okosnica rada pobliže je definirana kurikulumom, svojevrsnim „vodičem“ življenja, učenja i odgoja djece. Kurikulum vrtića uporište nalazi u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, podržavajući suvremeno shvaćanje djeteta kao cjelovitog bića, kao istraživača i aktivnog stvaratelja znanja, kao socijalnog subjekta sa specifičnim potrebama, pravima i kulturom, kao aktivnoga građanina zajednice te kao kreativnog bića sa specifičnim stvaralačkim i izražajnim potencijalima. Kako bismo sve to zaista i postigli, u radu nastojimo:

  1. kontinuirano stvarati primjereno odgojno-obrazovno okruženje u kojem dijete ima priliku ostvarivati raznovrsne interakcije s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima;
  2. istodobno održavati različite aktivnosti djece te poticati samoinicirane i samoorganizirane igre i aktivnosti;
  3. osnaživati prirodnu znatiželje djece i poštivati njihove interese i potrebe;
  4. poticati djecu na samoprocjenu i preuzimanje odgovornosti za svoje izbore i ponašanje;
  5. osigurati neizravne oblike potpore učenju djeteta koji potiču njegovo samostalno otkrivanje, razmišljanje i rješavanje problema;
  6. stvarati inkluzivno okruženje tj. poštivati i prihvaćati svaki oblik različitosti djece i njihovih obitelji;
  7. poticati djecu na stvaralačko izražavanje vlastitih ideja, iskustava i emocija;
  8. uvažavati djecu i osigurati ostvarenje prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta;
  9. poticati djecu na osmišljavanje, iniciranje i organiziranje vlastitih aktivnosti i (su)upravljanje razvojem tih aktivnosti;
  10. uspostaviti partnerstvo s roditeljima tj. skrbnicima djece i širom socijalnom zajednicom.

Svjesni činjenice kako kultura odgojnoobrazovne ustanove utječe na način kako ljudi razmišljaju, osjećaju i rade, kako organiziraju, oblikuju te podržavaju procese učenja odgajatelja i djece, nastojimo kontinuirano raditi na upoznavanju i unapređenju vlastite kulture. U prvom planu je to rad na unaprjeđivanju prostorno-materijalnog i socijalnog okruženja vrtića. Kvalitetno prostorno-materijalno okruženje vrtića predstavlja izvor učenja djece s obzirom na to da ona uče aktivno (istražujući, čineći) te surađujući s drugom djecom i odraslima. U stvaranju prostorno-materijalnog okruženja naglasak je na prihvaćanju holističke prirode učenja djeteta i osiguranje bogatstva i promišljenosti izbora materijala koji djecu potiču na otkrivanje i rješavanje problema, istraživanje, eksperimentiranje i propitivanje. Sadržajno bogatstvo materijala djeci različitih interesa i različitih razvojnih mogućnosti pružaju različite izbore. Poticajno okruženje vrtića djetetu omogućuje svakidašnje stupanje u interakcije s različitim sadržajima učenja (npr. glazbenim, jezičnim, matematičkim, prirodoslovnim i drugim), koje za njega trebaju imati istraživački karakter. Prostorna organizacija vrtića određuje i kvalitetu socijalnih interakcija djece međusobno, a nužnim se čini  osigurati osjećaj pripadnosti i dobrodošlice. Osim osiguranja kvalitetnog prostorno–materijalnog okruženja, nastojimo poticati pozitivno socijalno okruženje poštujući i njegujući komunikaciju sa svim sudionicima odgojno–obrazovnog procesa (sustručnjaci, roditelji, lokalna zajednica i dr.).

Na koncu, rad s djecom nas je naučio da je za sve promjene najvažnija volja i zainteresiranost kolektiva te osmijeh i zadovoljstvo koje djeca upijaju poput spužvica. Izgleda da je taj osobni čimbenik, uz sve gore navedeno, najsigurniji put za krajnjih ishod :

sretno, kompetentno i samopouzdano dijete, osposobljeno za preuzimanje inicijative, zauzimanje za sebe i odgovorno ponašanje prema sebi i drugima.