Informiranje

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Dječjeg vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Dječji vrtić je dužan prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Dječji vrtić obvezan je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Dječjeg vrtića može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana, dok se protiv njegovog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Dječji vrtić, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Dječjem vrtiću:
– putem telefona na broj: 048/857 – 012
– putem elektroničke pošte: [email protected]
– poštom na adresu: Dječji vrtić “Kalnički jaglac”, Trg Stjepana Radića 9, Kalnik, 48260 Križevci

Dječji vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. 15/14.)

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“NN 12/14 i 15/14)

Navedeni Kriteriji su temeljeni propis za sva tijela javne vlasti kada u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija naplaćuju stvarne materijalne troškove i troškove dostave informacije. U članku 3. stavku 1. navedenih Kriterija propisano je da visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Sukladno gore citiranoj odredbi, za obračun naknade stvarnih materijalnih troškova pružanja informacije od strane tijela javne vlasti mjerodavni su Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje je donijela Povjerenica za informiranje, a za usluge koje nisu navedene u istima tijelo javne vlasti samo određuje visinu naknade prema prosječnoj tržišnoj cijeni takvih usluga. Tijela javne vlasti imaju obvezu sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, na lako pretraživ način objaviti visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno gore navedenim Kriterijima.

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

Godišnje izvješće za 2022.g-csv
Godišnje izvješće za 2022.g-pdf
Godišnje izvješće za 2021.g-pdf

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE