Informiranje

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Dječjeg vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Dječji vrtić je dužan prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Dječji vrtić obvezan je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Dječjeg vrtića može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana, dok se protiv njegovog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Dječji vrtić, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Dječjem vrtiću:
– putem telefona na broj: 048/857 – 012
– putem elektroničke pošte: [email protected]
– poštom na adresu: Dječji vrtić “Kalnički jaglac”, Trg Stjepana Radića 9, Kalnik, 48260 Križevci

Dječji vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. 15/14.)

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Obrazac zahtjeva za dopunu-ispravaka informacije

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
NN 12/14 , NN 15/14 , NN 141/22 

Navedeni Kriteriji su temeljeni propis za sva tijela javne vlasti kada u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija naplaćuju stvarne materijalne troškove i troškove dostave informacije.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) ravnateljica Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” po funkciji obavlja i poslove službenika za informiranje.
Ravnateljica po ukazanoj potrebi imenuje zamjenika službenika za informiranje iz reda Odgojiteljskog vijeća.
Službeni kontakt podaci službenice za informiranje Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”:
Telefon: 048/857 – 012
E-mail: [email protected]

Pravilnik o pravu na pristup informacijama, iz 2019.g

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

Godisnje_izvjesce za 2023. -pdf

Godišnje izvješće za 2022.g-csv
Godišnje izvješće za 2022.g-pdf
Godišnje izvješće za 2021.g-pdf

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Upitnik-za-samoprocjenu-DV Kalnički jaglac