Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Objavljeno: 15. studenoga 2023.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 50. i 53. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:
 2. sveučilišni diplomski studij, ili
 3. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili
 4. specijalistički diplomski stručni studij, ili
 5. preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelje, ili
 6. stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima;
 7. položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 8. ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika;
 9. da nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak;
 10. ima stručne i organizacijske sposobnosti.

Kandidat je dužan, uz vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma);
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita;
 • dokaz o radnom iskustvu/stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), izdan u vrijeme trajanja natječaja;
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

Gore navedeni dokazi mogu se priložiti uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj, već će se ona ishoditi prije donošenja konačne odluke o sklapanju ugovora o radu.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21):

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 • Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21):

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o

dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično).

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.

Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac”.

NATJEČAJ JE OTVOREN od 15.11.2023. do 23.11.2023.