Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Objavljeno: 30. travnja 2019.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13.), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ od 15. travnja 2019., URBROJ 14/2019 raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću te ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri 4 (četiri) godine.

Kandidati, uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, dužni su priložiti:
vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada:
dokaz o stečenoj stručnoj spremi/traženoj razini obrazovanja;
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne stariji od mjesec dana;
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću;
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od datuma objave natječaja).

Dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnos se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – ravnatelj” neposredno ili poštom na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“
Kalnik, Trg Stjepana Radića 9
48267 Orehovec

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ 30.4.2019., a traje do 15.5.2019.

Odluka o poništenju natječaja za ravnatelja