Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj

Objavljeno: 30. travnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ od 29. travnja 2019. o raspisivanju natječaja, objavljuje se

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ
– na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/ica) –

Posebni stručni uvjeti za radno mjesto:
– VŠS odgojitelj, nastavnik predškolskog odgoja ili stručni prvostupnik predškolskog odgoja (bacc.) sa položenim stručnim ispitom za odgojitelja predškolske djece, koji je ukoliko ga nema, djelatnik dužan položiti u roku godine dana od zasnivanja radnog odnosa,
prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Kandidat za radno mjesto odgojitelja/ice treba uz pisanu prijavu dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja),
– elektronički zapis – potvrdu o radnopravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dokumenti se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja dostaviti osobno ili poštom preporučeno, u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu poslodavca:

DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“
Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48267 Orehovec
uz naznaku: – ZA NATJEČAJ –

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju gore navedene uvjete, biti će obavljen informativni razgovor, o čemu će kandidati biti na vrijeme obaviješteni telefonskim putem.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj Natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stanici Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ 30.4.2019., a traje do 8.5.2019. 

Obavijest o izboru kandidata 13.5.2019 – odgojitelj