Natječaj za popunu radnog mjesta spremačica-servirka

Natječaj za popunu radnog mjesta spremačica-servirka

Objavljeno: 30. travnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ od 29. travnja 2019., URBROJ 17/2019 raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta spremačica-servirka
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Za popunu radnog mjesta može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete prema članku 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97), uz osnovnu razinu stečenog obrazovanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati, uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, dužni su priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/traženoj razini obrazovanja;
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne stariji od mjesec dana;
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od datuma objave natječaja).

Dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – spremačica/servirka” na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“
Kalnik, Trg Stjepana Radića 9
48267 Orehovec

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ 30.4.2019., a traje do 8.5.2019. 

Obavijest o izboru kandidata 13.5.2019 – spremačica/servirka