Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Objavljeno: 11. listopada 2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

Raspisuje se natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) (u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Za odgojitelja u dječjem vrtiću može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja,
 • položen stručni ispit,
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova,
 • da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela i prekršajna djela iz članka 25. Zakona.

Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita sukladno odredbama članka 28. Zakona.

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava gore navedene uvjete, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to: specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

KANDIDAT JE DUŽAN UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU PRILOŽITI:

 • životopis;
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma);
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita;
 • dokaz o radnom iskustvu/stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne starija od dana objave natječaja;
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 25. stavka 1. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela iz članka 25. stavka 3. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere iz članka 25. stavak 9. i 10. Zakona – ne starija od 6 mjeseci.

Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje liječnika o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i sanitarnu knjižicu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

• Članak 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21):
Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. gornjeg zakona koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

• Članak 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21):
Osobe iz članka 48. stavka 1. i 2. gornjeg zakona koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o
dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

• Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20):
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. gornjeg zakona uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (rješenje ili druga isprava o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ako je primjenjivo.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja – ne otvaraj” na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, UPRAVNO VIJEĆE, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Obavijest o rezultatima natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o izboru kandidata. Obavijest o rezultatima natječajnog postupka sadržava ime i prezime izabranog kandidata, te vrstu i stupanj stručne spreme koju ima izabrani kandidat.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ dana 11.10.2023. godine.

Rok za prijavu na natječaj je 19.10.2023.

Obavijest o odabiru kandidata – odgojitelj po natječaju od 11.10.-19.10.