Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Objavljeno: 25. listopada 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ o raspisivanju natječaja, objavljuje se

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ

– na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom  (4 izvršitelja/ice) –

Uvjeti za radno mjesto:

– VŠS odgojitelj, nastavnik predškolskog odgoja ili stručni prvostupnik predškolskog odgoja (bacc.)
sa položenim stručnim ispitom za odgojitelja predškolske djece, koji je ukoliko ga nema, djelatnik dužan položiti u roku godine dana od zasnivanja radnog odnosa, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Kandidat za radno mjesto odgojitelja/ice treba uz pisanu prijavu dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
  5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja),
  6. elektronički zapis – potvrdu o radnopravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dokumenti se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja dostaviti osobno ili poštom preporučeno, u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu poslodavca:

DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“
Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48267 Orehovec

uz naznaku: – ZA NATJEČAJ –

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj Natječaj objavljen je dana 25.10.2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stanici Dječjeg vrtića.
Natječaj traje do 2.11.2018.

Obavijest o zapošljavanju po natječaju za radno mjesto odgojitelj od 25.10.2018.