Natječaj za radno mjesto spremačica/servirka

Natječaj za radno mjesto spremačica/servirka

Objavljeno: 19. lipnja 2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na 20. sjednici održanoj 18. lipnja 2020. donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačica/servirka

u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

I.

Raspisuje se natječaj za popunu radnog mjesta spremačica/servirka u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

Za spremačicu/servirku u dječjem vrtiću može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • osnovna razina stečenog obrazovanja (završena osnovna škola),
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
  • da nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak.

KANDIDAT JE DUŽAN UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU PRILOŽITI:

  • životopis;
  • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/traženoj razini obrazovanja;
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne starije od dana objave natječaja;
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starija od 6 mjeseci;
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak, ne starija od 6 mjeseci.

Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102., stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19), dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

III.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za spremačicu/servirku – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9.

Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

IV.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Natječaj je otvoren do 27.6.2020.

KLASA: 112-03/20-01/08

URBROJ: 2137-104-04-20-1

Kalnik, 18. lipnja 2020.

PREDSJEDNIK:

Josip Štragelj