Natječaj za radno mjesto voditelj programa predškole

Natječaj za radno mjesto voditelj programa predškole

Objavljeno: 6. veljače 2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ o  raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelj programa predškole u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“, KLASA: 112-03/20-01/05, URBROJ: 2137-104-04-20-1, od 3. veljače 2020. raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto voditelj programa predškole u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

Raspisuje se natječaj za popunu radnog mjesta voditelj programa predškole u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme do 30.6.2020., na pola radnog vremena.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:
– odgojitelj (odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja) ili učitelj (osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi),
– položen stručni ispit,
– najmanje 1 godina radnog iskustva,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova,
– nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak.

KANDIDAT JE DUŽAN UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU PRILOŽITI:
– životopis;
– dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma);
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita;
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne starije od datuma objave natječaja;
– vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19);
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starija od 6 mjeseci;
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starija od 6 mjeseci.

Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje liječnika o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i sanitarnu knjižicu.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102., stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za voditelja programa predškole – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48267 Orehovec.

Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Natječaj je otvoren od 6.2. do 14.2.2020.

Odluka o  raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelj programa predškole u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“