Natječaj za zapošljavanje – odgojitelj/voditelj programa predškole

Natječaj za zapošljavanje – odgojitelj/voditelj programa predškole

Objavljeno: 11. rujna 2023.

Na temelju članka 24. – 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj predškolske djece/voditelj programa predškole u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ KLASA: 112-03/23-01/08, URBROJ: 2137-104-02-23-1, od 29. kolovoza 2023. godine, raspisuje se

NATJEČAJ

za prijam radnika na radno mjesto odgojitelj/voditelj programa predškole u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do 31. svibnja 2024. godine, na nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno.

Za prijam u radni odnos u dječjem vrtiću kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

 • odgojitelj (završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja) ili učitelj razredne nastave u osnovnoj školi (specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja);
 • – položen stručni ispit,
 • – poželjno radno iskustvo u struci,
 • – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova,
 • – da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela i prekršajna djela iz članka 25. Zakona.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu tražene struke.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

KANDIDAT JE DUŽAN UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU/MOLBU PRILOŽITI:

 • – životopis;
 • – dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
 • – dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme;
 • – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita;
 • – dokaz o radnom iskustvu/stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne starija od dana objave natječaja;
 • – vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona;
 • – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 25. stavka 1. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
 • – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela iz članka 25. stavka 3. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
 • – potvrdu Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere iz članka 25. stavak 9. i 10. Zakona – ne starija od 6 mjeseci.

Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje liječnika o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i sanitarnu knjižicu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21):

 • Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21):

 • Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20):

 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. gornjeg zakona uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (rješenje ili druga isprava o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ako je primjenjivo.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za voditelja predškole – NE OTVARATI” neposredno ili poštom preporučeno na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.

Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu potpunu i pravovremenu prijavu bit će pozvani na intervju, o čemu će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonskim putem. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su odustali odnosno povukli svoju prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Obavijest o rezultatima natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o izboru kandidata. Obavijest o rezultatima natječajnog postupka sadržava ime i prezime izabranog kandidata, te vrstu i stupanj stručne spreme koju ima izabrani kandidat.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Natječaj vrijedi od 11. rujna 2023. godine do 19. rujna 2023. godine.

Obavijest o odabiru kandidata – voditelj programa predškole