Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika – pedagoga

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika – pedagoga

Objavljeno: 31. kolovoza 2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik – pedagog u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ od 29. kolovoza 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac raspisuje

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto

STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme – 12 sati tjedno, mjesto rada – Kalnik.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22. – u daljnjem tekstu: Zakon).

Za stručnog suradnika – pedagoga u dječjem vrtiću može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste – pedagog (VSS – profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar pedagogije),
 • položen stručni ispit,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • da osoba nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak,
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Kandidat je dužan uz vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma);
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 4/98);
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne starije od dana objave natječaja;
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 25. stavka 1. Zakona – ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela iz članka 25. stavka 3. Zakona – ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere iz članka 25. stavak 9. i 10. Zakona – ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u izvorniku ili neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21):

 • Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21):

 • Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20):

 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. gornjeg zakona uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (rješenje ili druga isprava o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ako je primjenjivo.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za pedagoga – NE OTVARATI” neposredno ili poštom preporučeno na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.

Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu potpunu i pravovremenu prijavu bit će pozvani na intervju, o čemu će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonskim putem. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su odustali odnosno povukli svoju prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Obavijest o rezultatima natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o izboru kandidata. Obavijest o rezultatima natječajnog postupka sadržava ime i prezime izabranog kandidata, te vrstu i stupanj stručne spreme koju ima izabrani kandidat.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Natječaj vrijedi od 31. kolovoza do 8. rujna 2023.

Obavijest o odabiru kandidata – pedagog rujan 2023