Odluka o imenovanju ravnateljice

Odluka o imenovanju ravnateljice

Objavljeno: 15. svibnja 2020.

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 38. stavka 2. i članka 39. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), a po prethodnom prijedlogu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac“, Skupština trgovačkog društva Life Kalnik d.o.o. za usluge kao osnivača ustanove Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ na svojoj 19. sjednici održanoj 15. svibnja 2020. donijela je

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“

  1. KRISTINA KISELA imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, na mandat od 4 (četiri) godine.
  2. Mandat imenovane započinje s danom 15. svibnja 2020. godine.
  3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:
Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ raspisalo je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, na koji se javila jedna kandidatkinja, Kristina Kisela, koja je po zanimanju odgojitelj predškolske djece.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ je na 18. sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine utvrdilo da kandidatkinja ispunjava sve uvjete natječaja i ispunjava uvjete za ravnateljicu dječjeg vrtića te je predložilo osnivaču Kristinu Kisela za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“. Imenovana ravnateljica ispunjava uvjete natječaja glede stručne spreme i potrebnog radnog staža (najmanje 5 godina) u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno zakonom propisane uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića. Stoga je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u roku od 30 (trideset) dana od primitka ovog Rješenja.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Mladen Kešer, bacc.ing.agr.