Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj

Objavljeno: 4. prosinca 2020.

Na temelju članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na 26. sjednici održanoj 3. prosinca 2020. donijelo je

ODLUKU

o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj

u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

Članak 1.

            Prihvaća se prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na temelju natječaja objavljenog 23. studenog 2020. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, s rokom trajanja do 1. prosinac 2020. godine, sa sljedećom kandidatkinjom:

MARINA MANDIĆ

VŠS – STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) PREDŠKOLSKOG ODGOJA(bacc.paed)

s položenim stručnim ispitom;

na radno mjesto odgojitelja u redovnom programu Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Članak 2.

            Kandidatkinja sklapa s poslodavcem ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, s obzirom da u potpunosti zadovoljava kriterije za zaposlenje sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 3.

            Kandidatkinja zasniva radni odnos kod poslodavca s danom 7.prosinca 2020. godine.

Članak 4.

            Ova Odluka je konačna i na istu ne postoji pravo žalbe.

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-03/20-01/13

URBROJ: 2137-104-04-20-2

Kalnik, 3. prosinac 2020.

PREDSJEDNIK:

Josip Štragelj