Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj

Objavljeno: 24. kolovoza 2020.

Na temelju članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na 23. sjednici održanoj 24. kolovoza 2020 godine donijelo je

ODLUKU

o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj

u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

Članak 1.

            Prihvaća se prijedlog  ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, temeljem natječaja objavljenog dana 13.kolovoza.2020. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, s rokom trajanja do 21.kolovoz.2020. godine, sa sljedećom kandidatkinjom:

ANA KOKOT MLINARIĆ

VSS – MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

na radno mjesto odgojitelja u redovnom programu Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Članak 2.

            Sa kandidatkinjom iz članka 1. ove Odluke ravnateljica će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, najduže na razdoblje od 5 (pet) mjeseca, a sukladno članku 26. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19).

Obvezuje se ravnateljica zasnovati radni odnos sa kandidatkinjom iz točke I. ove Odluke u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

                         Ova Odluka je konačna i na istu ne postoji pravo žalbe.

Članak 4.

                                  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-03/20-01/09

URBROJ: 2137-104-04-20-2

Kalnik, 24.kolovoz. 2020.

PREDSJEDNIK:

Josip Štragelj