Odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2023./2024.

Odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2023./2024.

Objavljeno: 28. srpnja 2023.

Na temelju članka 1.a i članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ te sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ na 24. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. donosi

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“  za pedagošku godinu 2023./2024.

Članak 1.

Ovom Odlukom o upisu djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2023./2024. upisuje se u redoviti desetosatni program dječjeg vrtića onoliki broj djece koliko ima raspoloživih mjesta po utvrđenim odgojno-obrazovnim skupinama u matičnom objektu sa sjedištem u Kalniku, Trg Stjepana Radića 9:

  • mješovita jaslička skupina (1-3)        – 2 (dva) slobodna mjesta,
  • mješovita vrtićka skupina (3-6)         – 5 (pet) slobodnih mjesta.

Članak 2.

Na temelju zapisnika i prijedloga upisne rang liste (liste reda prvenstva) Povjerenstva za provedbu upisa djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2023./2024., KLASA: 034-05/23-01/05, URBROJ: 2137-104-01-23-15, od 10. srpnja 2023. godine, utvrđuje se da je zaprimljeno ukupno 7 (sedam) zahtjeva za upis djece, od čega:

  • 4 (četiri) valjana i 1 (jedan) nevažeći zahtjev za upis djeteta u mješovitu jasličku skupinu,
  • 2 (dva) zahtjeva za upis djeteta u mješovitu vrtićku skupinu.

Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2023./2024. objavljena je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici dječjeg vrtića u periodu od 2. lipnja do 16. lipnja 2023. godine.

Članak 3.

Sukladno Planu upisa u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2023./2024. KLASA: 034-05/23-01/05, URBROJ: 2137-104-04-23-1, od 31. svibnja 2023. godine, utvrđuje se rang lista prvenstva novoupisane djece u redoviti desetosatni odgojno-obrazovni program dječjeg vrtića i lista čekanja, po odgojno-obrazovnim skupinama kako slijedi:

JASLIČKA SKUPINA – BUBAMARE
R.br. Šifra zahtjeva Broj bodova
1. TJ11332 50
2. LG89077 44
LISTA ČEKANJA
1. LH98328 44
2. KP93152 44

 

NEVAŽEĆE PRIJAVE
R.br. Šifra zahtjeva
1. NK26336

 

VRTIĆKA SKUPINA – SOVICE
R.br. Šifra zahtjeva Broj bodova
1. TS30040 55
2. RKN82526 10

 

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvarilo je dijete s većim zbrojem bodova. Kod djece koja su temeljem kriterija i mjerila ostvarila jednak broj bodova, prednost pri upisu ima ono dijete koje je starije.

S liste čekanja, djeca se upisuju u dječji vrtić nakon što se oslobodi mjesto u odgojno-obrazovnoj skupini kojoj dijete po dobnom uzrastu pripada.

Ovim upisom upisni kapaciteti mješovite jasličke skupine u cijelosti su popunjeni, dok upisni kapaciteti mješovite vrtićke skupine ostaju nepopunjeni za 3 (tri) upisna mjesta.

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić može se predati i tokom cijele pedagoške godine.

Članak 4.

Roditelj/skrbnik podnositelj zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić, nezadovoljan Odlukom o upisu, može izjaviti pisanu žalbu Upravnom vijeću u roku od 8 (osam) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

O žalbi rješava Upravno vijeće u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za žalbu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici dječjeg vrtića.

KLASA: 034-05/23-01/05

URBROJ: 2137-104-04-23-16

Kalnik, 27. srpnja 2023.

PREDSJEDNIK:

Matija Kovačić