Oglas o upisu djece za pedagošku godinu 2019./2020.

Oglas o upisu djece za pedagošku godinu 2019./2020.

Objavljeno: 22. srpnja 2019.

Na temelju članka 1.a i 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 6. Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanju prava korisnika usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, ravnateljica Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ dana 22. srpnja 2019. objavljuje

OGLAS
o upisu djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“
za pedagošku godinu 2019./2020. 

Upis se provodi u redovni desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, za djecu u dobi od 1 (jedne) godine života do polaska u osnovnu školu, koji će se ostvarivati u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“.

Prijave za upis djece podnose se od 22. srpnja 2019. (ponedjeljak) do 12. kolovoza 2019. (ponedjeljak) radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati i/ili u dogovoru s ravnateljicom, na adresi Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, a mogu se poslati i poštom preporučeno zajedno sa propisanim prilozima.

Obrazac zahtjeva za upis djeteta možete preuzeti OVDJE  ili osobno u prostorijama Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ svakim radnim danom.

Obvezna dokumentacija za upis djeteta (djece) koju je roditelj – staratelj dužan dostaviti:

  1. ispunjen i potpisan (od strane roditelja) zahtjev za upis djeteta;
  2. izvornik ili preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih;
  3. potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i potvrdu o (trenutnoj) procijepljenosti;
  4. potvrda o prebivalištu za dijete;
  5. dokaz o prebivalištu za oba roditelja (preslika osobnih iskaznica oba roditelja).
  6. ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes – prednost pri upisu (samo ukoliko je primjenjivo):

– potvrda o radnom statusu roditelja (elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja
– potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog/ izvanrednog studenta
– dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)
– nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela – za djecu s teškoćama u razvoju
– za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
– rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata, statusu invalida
– preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak
– sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj.

Roditelji su dužni prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti svu potrebnu dokumentaciju te će dobiti termin za inicijalni razgovor sa stručnom službom Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, na koji moraju dovesti dijete, odnosno djecu za koju podnose zahtjev za upis.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u roku od 30 dana od dana završetka upisa.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“, putem elektroničke pošte: [email protected] i putem telefona: 048/857-012.

Djeca koja su stekla pravo na upis u Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ temeljem prijave na ovaj oglas, upisuju se u vrtić po potpisu ugovora, a počevši od 1. rujna 2019. godine.

Ivana Matuna, bacc.paed.
v.d. ravnatelja

OGLAS o upisu djece za pedagošku godinu 2019-2020
Zahtjev za upis
Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka