Upisi u pedagošku godinu 2020/2021g.

Upisi u pedagošku godinu 2020/2021g.

Objavljeno: 8. lipnja 2020.

DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“

            Kalnik, Trg Stjepana Radića 9

  48267 Orehovec

Kalnik, 08. lipnja 2020.

            Na temelju članka 1.a i 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 6. Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanju prava korisnika usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, ravnateljica Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ dana 8.lipnja 2020. objavljuje

OGLAS

o upisu djece u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“

za pedagošku godinu 2020./2021.

 1. Upis se provodi u redovni desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, za djecu u dobi od 1 (jedne) godine života do polaska u osnovnu školu, koji će se ostvarivati u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“.

Prijave za upis djece podnose se od 08. lipnja 2020. (ponedjeljak) do 19. lipnja. (petak) radnim danom u vremenu u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i/ili u dogovoru s ravnateljicom dječjeg vrtića, osobno na adresi matičnog objekta ustanove: Dječji vrtić „Kalnički jaglac“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, poštom preporučeno zajedno sa propisanim prilozima, te na e-mail adresu: [email protected].

Obrazac zahtjeva za upis djeteta možete preuzeti sa mrežne stranice https://kalnicki-jaglac.com.hr/, na kraju ove objave ili u prostorijama Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ svakim radnim danom.

 1. Obvezna dokumentacija za upis djeteta (djece) koju je roditelj – staratelj dužan dostaviti:
 2. ispunjen i potpisan (od strane roditelja) zahtjev za upis djeteta;
 3. preslika rodnog lista
 4. uvjerenje o prebivalištu za dijete;
 5. dokaz o prebivalištu za oba roditelja (preslika osobnih iskaznica oba roditelja).
 • ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes – prednost pri upisu (samo ukoliko je primjenjivo):
 • potvrda o radnom statusu roditelja (elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja;
 • potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog/ izvanrednog studenta;
 • dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora);
 • nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela – za djecu s teškoćama u razvoju;
 • za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih;
 • rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata, statusu invalida;
 • preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak;
 • sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj.

Roditelji su dužni prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

 1. Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u roku od 30 dana od dana završetka upisa.
 1. Dodatne informacije mogu se dobiti u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“, putem elektroničke pošte: [email protected] i putem telefona: 048/857-012.
 • Djeca koja su stekla pravo na upis u Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ temeljem prijave na ovaj oglas, upisuju se u vrtić po potpisu ugovora, a počevši od 1. rujna 2020. godine.

Kristina Kisela, bacc.paed. Ravnatelj

Dokumenti