Natječaj za radno mjesto spremačica/servirka

Natječaj za radno mjesto spremačica/servirka

Objavljeno: 5. lipnja 2023.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta spremačica/servirka u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – zamjena do povratka radnika sa rodiljnog dopusta.

Natječaj je otvoren od 5. lipnja do 13. lipnja 2023.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

Za spremačicu/servirku u dječjem vrtiću može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • osnovna razina stečenog obrazovanja (završena osnovna škola) – NSS,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak
 • vozačka dozvola – B kategorija.

KANDIDAT JE DUŽAN UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU PRILOŽITI:

 • životopis;
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/traženoj razini obrazovanja;
 • dokaz o radnom iskustvu/stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne starija od dana objave natječaja;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 25. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od 6 mjeseci;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela iz članka 25. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od 6 mjeseci.

Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 • Članak 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21):

Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. gornjeg zakona koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 • Članak 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21):

Osobe iz članka 48. stavka 1. i 2. gornjeg zakona koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20):

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. gornjeg zakona uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (rješenje ili druga isprava o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ako je primjenjivo.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za spremačicu/servirku – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.

Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o izboru kandidata.

Obavijest o rezultatima natječajnog postupka sadržava ime i prezime izabranog kandidata.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Odluka o rapisivanju natječaja za radno mjesto spremačica-servirka, određeno vrijeme-zamjena za rodiljni dopust