Upisi u pedagošku godinu 2022./2023.

Upisi u pedagošku godinu 2022./2023.

Objavljeno: 1. lipnja 2022.

Upisi u pedagošku godinu 2021/2022g.

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanju prava korisnika usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ i Odluke o raspisivanju poziva za upis u Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2022./2023. KLASA: 034-05/22-01/03, URBROJ: 2137-104-04-22-3, od 25. svibnja 2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ objavljuje

 

                                                                                                                       JAVNI POZIV

                                                                             za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“

                                                                                                     za pedagošku godinu 2022./2023.

 

 1. Upis se provodi u redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, za djecu u dobi od 1 (jedne) godine života do polaska u osnovnu školu, koji će se ostvarivati u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“.

 

 1. Prijave za upis djece podnose se od 1.6.2022. (srijeda) do 14.6.2022. (utorak) radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati i/ili u dogovoru s ravnateljicom dječjeg vrtića, osobno na adresi Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, poštom preporučeno zajedno sa propisanim prilozima, te na e-mail adresu: [email protected].

 

Obrazac zahtjeva za upis djeteta možete preuzeti sa mrežne stranice dječjeg vrtića: https://kalnicki-jaglac.com.hr/ ili u prostorijama Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ svakim radnim danom u gore naznačenom vremenu.

 

 1. Obvezna dokumentacija za upis djeteta/djece koju je roditelj/skrbnik dužan dostaviti:
 1. ispunjen i potpisan zahtjev za upis;
 2. preslika rodnog lista djeteta;
 3. uvjerenje o prebivalištu za dijete;
 4. dokaz o prebivalištu za oba roditelja/skrbnika (preslika važećih osobnih iskaznica).
 5. ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes – prednost pri upisu (samo ukoliko je primjenjivo):
 • potvrda o radnom statusu roditelja/skrbnika (elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja/skrbnika;
 • potvrda visokoškolske ustanove o statusu roditelja/skrbnika kao redovnog/izvanrednog studenta;
 • dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora);
 • za djecu s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela;
 • za svako dijete mlađe od 18 godina – rodni list ili izvadak iz matice rođenih u preslici;
 • rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata ili statusu invalida;
 • preslika rješenja nadležnog tijela o priznavanju prava na dječji doplatak;
 • sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj.

 

Roditelji su dužni prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta (bilo osobnim putem, poštom ili e-mailom) priložiti svu potrebnu gore propisanu dokumentaciju te će dobiti termin za inicijalni razgovor sa stručnim suradnikom ili ravnateljem dječjeg vrtića.

 

 1. Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u roku od 30 dana od dana završetka postupka upisa.

 

 1. Dodatne informacije mogu se dobiti u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“, putem elektroničke pošte: [email protected] i putem telefona: 048/857-012.

 

 1. Djeca koja su stekla pravo na upis u redoviti program Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ temeljem podnesenog zahtjeva za upis na ovaj javni poziv, upisuju se u dječji vrtić po potpisu ugovora, a počevši od 1. rujna 2022. godine.

 

Napomena:

 

Roditelji odgovaraju za istinitost predane dokumentacije, čiju će vjerodostojnost

Povjerenstvo za upis provjeravati po potrebi.

 

Roditelji daju privolu za korištenje osobnih podataka po upisu djece.

 

 

Ivona Potočki, bacc.paed.

Ravnatelj

 

Zahtjev-za-upis-djece-u-DV 2022./2023.