OBAVIJEST O UPISU DJECE za pedagošku godinu 2023./2024.

OBAVIJEST O UPISU DJECE za pedagošku godinu 2023./2024.

Objavljeno: 1. lipnja 2023.

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 6. Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanju prava korisnika usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ objavljuje

OBAVIJEST

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“

za pedagošku godinu 2023./2024.

 Upis se provodi u redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi koji će se ostvarivati u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“:

 • za djecu koja navršavaju godinu dana života do 31. kolovoza 2023. godine pa do navršene treće godine života (mješovita jaslička skupina),
 • za djecu koja navršavaju tri godine života do 31. kolovoza 2023. godine pa do polaska u osnovnu školu, (mješovita vrtićka skupina).

Zahtjevi za upis djece podnose se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ od 2. lipnja do 16. lipnja 2023., isključivo pisanim putem na adresu: Dječji vrtić „Kalnički jaglac“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.

Obrazac zahtjeva za upis djeteta možete preuzeti ovdje –  Zahtjev za upis ili u prostorijama Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Obvezna dokumentacija za upis djeteta koju je roditelj/skrbnik dužan dostaviti:

 1. ispunjen i potpisan zahtjev za upis;
 2. preslika rodnog lista djeteta;
 3. preslika domovnice djeteta,
 4. uvjerenja o prebivalištu za roditelje i dijete, ne starija od 30 (trideset) dana,
 5. preslike osobnih iskaznica roditelja.

Roditelji/skrbnici su dužni prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta priložiti svu gore navedenu obveznu dokumentaciju.

Ukoliko je primjenjivo, roditelji su obvezni priložiti i dokaze temeljem kojih stječu pravo na ostvarivanje prednosti pri upisu djeteta u dječji vrtić kod bodovanja i rangiranja prijava:

 • za dijete čiji je roditelj invalid Domovinskoga rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata;
 • za dijete iz obitelj s troje ili više djece – rodni listovi, izvadci iz matice rođenih ili potvrde o rođenju djeteta i potvrde o prebivalištu svakog djeteta zajedničkog kućanstva;
 • za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja ili e-radna knjižica ne starija od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva, preslika ugovora o radu po potrebi;
 • za dijete čiji su roditelji redoviti učenici ili studenti – potvrde o redovitom školovanju (ne starije od 30 (trideset) dana);
 • za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima, ukoliko ih je moguće integrirati u redovni program – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja i ostala prateća medicinska dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju;
 • za dijete samohranog roditelja/dijete iz jednoroditeljske obitelji – preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih ili nestalih, preslika izvatka iz matice rođenih za roditelja koji nije bio u braku i javno bilježnička izjava da ne živi u izvanbračnoj zajednici, ostala dokumentacija kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;
 • za dijete čiji je roditelj osoba s invaliditetom upisana u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojom se dokazuje da je osoba upisana u registar;
 • za dijete iz udomiteljske obitelji – rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb da dijete ostvaruje pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima;
 • za dijete čiji roditelji primaju doplatak za djecu – preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu;
 • za dijete čiji su roditelji korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu – rješenje Centra za socijalnu skrb o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Roditelji odgovaraju za istinitost i vjerodostojnost predane dokumentacije.

Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (pribavljenu od nadležnog liječnika) iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić te presliku knjižice trenutne procijepljenosti djeteta, roditelji primljene djece dostavljaju prije potpisivanja ugovora.

Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici dječjeg vrtića https://kalnicki-jaglac.com.hr/ na način da će svako dijete na rang listi biti navedeno pod šifrom koja se sastoji od inicijala djeteta i prvih 5 znamenki djetetova OIB-a.

Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti pisanu žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 (osam) dana od dana oglašavanja rezultata upisa. O žalbama rješava Upravno vijeće dječjeg vrtića u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za žalbu.

Roditelj je dužan sklopiti ugovor o korištenju usluga u dječjem vrtiću.
Puna ekonomska cijena usluga dječjeg vrtića iznosi 291,99 eura.
Iznos sudjelovanja u cijeni usluga dječjeg vrtića koji plaćaju roditelji djece s prebivalištem na području Općine Kalnik, za prvo upisano dijete iznosi 108,83 eura, za drugo upisano dijete iznosi 97,95 eura, dok je za treće i svako sljedeće dijete pohađanje programa dječjeg vrtića besplatan.

Dodatne informacije u svezi upisa mogu se zatražiti putem elektroničke pošte na e-mail: [email protected] i pozivom na broj 095/670-2563.

Upisi će se obavljati i tijekom pedagoške godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta dječjeg vrtića ili u slučaju naknadnih ispisa djece.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“

Zahtjev za upis u DV Kjaglac 2023-2024

Obavijest o upisu djece u DV Kjaglac za ped god 2023-2024

Odluka o raspisivanju poziva za upis u DV Kjaglac za ped god 2023-2024

Plan upisa u DV Kjaglac za ped god 2023-2024

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića Kalnički jaglac

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića Kalnički jaglac

Obrazac upitnika za inicijalni razgovor