Dokumenti

2023. godina

 

2022. godina 

Financijski plan DV Kalnički jaglac za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Kurikulum DV Kalnički jaglac 2022/2023

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za 2021/2022 

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata – 2023.g 

Godišnji plan i program rada 2022/2023 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, 15.7.2022
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.-30.6.2022.

Pravilnik o plaćama, nadoknadama plaća i ostalim materijalnim pravima radnika

Procedura blagajničkog poslovanja 

Rješenje o upisu djece u DV 2022.2023.

Odluka o raspisivanju poziva za upis djece 2022-2023

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa djece u vrtić

Plan upisa djece u redoviti program vrtića 2022-2023 , 25.5.2022

Statut DV Kalnički jaglac 11.2.2022.

Odluka o izboru predsjednika i članova Upravnog vijeća

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća DV Kalnički jaglac 5.1.2022.

 

2021. godina

Financijski plan DV Kalnički jaglac za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024.

GPP 2021 22DV KALNIČKI JAGLAC

Kurikulum DV 2021./2022.

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV “Kalnički jaglac”

plan klasifikacijskih oznaka za 2022.godinu

2020. godina

izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Kalnički jaglac

KURIKULUM_KALNIK

GPP 2020 21 DV KALNIČKI JAGLAC

izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa 2019 20

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića

Pravilnik o kućnom redu dječjeg vrtića

Odluka o utvrđivanju cijene i mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” od korisnika usluga

Izmjene i dopune Kurikuluma Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” za pedagošku godinu 2019./2020.

Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” za pedagošku godinu 2019./2020.

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

Plan klasifikacijskih oznaka Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” 2020. godinu

2019. godina

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.

Kurikulum za pedagošku godinu 2019./2020.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.

Plan upisa u redoviti program vrtića za pedagošku godinu 2019/2020

Odluka o upisu u redoviti program vrtića za pedagošku godinu 2019/2020

2018. godina

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.

Kurikulum za pedagošku godinu 2018./2019.

Pravilnik o upisu djece u DV Kalnički jaglac

Odluka o utvrđivanju cijene i mjerila za naplatu usluga vrtića

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Statut

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Obrasci/zahtjevi

Zahtjev za upis djeteta u programe vrtića
Upitnik za inicijalni razgovor
Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka kod upisa
Zahtjev za ispis djeteta iz vrtića
Suglasnost roditelja za fotografiranje i snimanje djece u vrtiću

ZAHTJEV-ZA-UPIS-DJETETA-U-PROGRAM-PREDŠKOLE